Γράφει ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΥΙΖΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

Εισακούστηκαν οι πιέσεις της ΣΕΚΜΑ προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και επιλύθηκε οριστικά το χρηματοδοτικό κενό που είχε προκύψει, με τη χορήγηση της Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) των πυρόπληκτων κτισμάτων σε δύο δόσεις και συγκεκριμένα 50% με την έκδοση της οικοδομικής άδειας και 50% με την περαίωση των εργασιών αποκατάστασης.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση πέρασε ΦΕΚ και πλέον ο τρόπος χορήγησης Σ.Σ. για πυρόπληκτα κτίσματα που πρόκειται να ανακατασκευαστούν ή να επισκευαστούν θα γίνεται σε τρεις δόσεις, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Θυμίζουμε ότι στις περιπτώσεις που το εγκεκριμένο ποσό της Σ.Σ. είναι έως 5.000 €, η Σ.Σ. χορηγείται εφάπαξ.

Στεγαστική Συνδρομή για ανακατασκευή

Το ποσό της Σ.Σ. για ανακατασκευή κτιρίου ή αυτοστέγαση (εφόσον αγοράζεται κτίριο υπό ανέγερση) χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία σε τρεις δόσεις ως εξής:

  • Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την Έγκριση χορήγησης Σ.Σ. και αντιστοιχεί στο 50% του ποσού της εγκεκριμένης Σ.Σ.
  • Η δεύτερη δόση καταβάλλεται με την περαίωση του φέροντος οργανισμού του νέου κτιρίου και αντιστοιχεί στο 30% του ποσού της εγκεκριμένης Σ.Σ.
  • Η τρίτη δόση καταβάλλεται με την περαίωση του νέου κτιρίου και αντιστοιχεί στο 20% του ποσού της εγκεκριμένης Σ.Σ.

Στεγαστική Συνδρομή για επισκευή

Το ποσό της Σ.Σ. για επισκευή κτιρίου χορηγείται σε τρεις δόσεις ως εξής:

  • Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την έκδοση της Άδειας Επισκευής και αντιστοιχεί στο 50% του ποσού της εγκεκριμένης Σ.Σ.
  • H δεύτερη δόση καταβάλλεται αφού εκτελεστούν εγκεκριμένες εργασίες επισκευής, των οποίων ο προϋπολογισμός αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 40% του ποσού της εγκεκριμένης Σ.Σ. Η δεύτερη δόση αντιστοιχεί στο 30% του ποσού της εγκεκριμένης Σ.Σ. Επισημαίνεται ότι προκειμένου να χορηγηθεί η δεύτερη δόση Σ.Σ. θα πρέπει να έχουν εκτελεστεί όλες οι εγκεκριμένες εργασίες επισκευής που αφορούν στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου.
  • Η τρίτη δόση καταβάλλεται με την περαίωση των εργασιών επισκευής και αντιστοιχεί στο 20% του ποσού της εγκεκριμένης Σ.Σ.

Επιτακτική η χορήγηση δανείων

Κάτι που προσπάθησε να λύσει η προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά ακόμα δεν έχει προχωρήσει, είναι η χορήγηση δανείων σε όσους πυρόπληκτους επιθυμούν. Η Σ.Σ. που δίδεται σήμερα, καλύπτει έως 1.000 € ανά τ.μ. και με μέγιστο εμβαδόν τα 150 τ.μ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν ιδιοκτήτες μεγάλων κτισμάτων ή πολυτελών κατασκευών που επλήγησαν και η κάλυψη της Σ.Σ. δεν είναι ικανή να επαναφέρει τις ιδιοκτησίες τους στην πρότερη κατάσταση. Το ίδιο ισχύει και για ιδιοκτήτες που λαμβάνουν Σ.Σ. για επισκευές και το ποσό που δικαιούνται δεν κρίνεται επαρκές για την ολοκλήρωση των εργασιών.
Θα ήταν, λοιπόν, δίκαιο και σημαντικό να μπορούν να χορηγηθούν δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα σε όσους το επιθυμούν, με ευνοϊκούς όρους.

Η πρόταση Σπίρτζη, που είχε υπογραφεί σε Κοινή Υπουργική Απόφαση ήταν η εξής: «Η συνολική διάρκεια των δανείων επισκευής ή ανακατασκευής κτιρίου ορίζεται σε δεκαπέντε (15) χρόνια, η δε εξόφλησή τους θα πραγματοποιηθεί σε ισόποσες εξαμηνιαίες ή ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί είκοσι τέσσερις (24) μήνες μετά την υπογραφή της δανειστικής σύμβασης. Τα δάνεια βαρύνονται με επιτόκιο ίσο προς αυτό των εντόκων γραμματίων δημοσίου εξάμηνης διάρκειας της εκάστοτε τελευταίας εκδόσεως που χρονικά προηγείται της έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισμού των δανείων, προσαυξημένο κατά δύο (2) ποσοστιαίες μονάδες, χωρίς άλλη προσαύξηση για προμήθεια κτλ, επιδοτούμενο κατά 100% από τον λογαριασμό του ν. 128/1975 (Α’ 178). Για τους λοιπούς όρους και τη διαδικασία σύναψης και χορήγησης των δανείων έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τη χρηματοδότηση της οικονομίας.»