Τον ορισμό των μελών στις Επιτροπές του ανακοίνωσε ο Δήμος Μαραθώνος.

Με απόφαση του, ο Στέργιος Τσίρκας:

Α. Ορίζει ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος, τους Αντιδημάρχους κ. Ιωάννη Μπούσουλα του Βασιλείου και κ. Ευάγγελο Σωτηρίου του Λουίζου

Β. Ορίζει ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαραθώνος, τον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Παπαϊωάννου (άρθρο74 Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 46293/2019)

Γ. Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαραθώνος, τους Αντιδημάρχους κ.. Χρήστο Στάμο του Νικολάου και κ. Ευάγγελο Κυπαρίσση του Δημητρίου

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ.5 του Ν. 3852/2010, να αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.