Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή βρεφών και νηπίων στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς γνωστοποίησε ο Δήμος Μαραθώνα σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι το χρονικό διάστημα κατάθεσης των αιτήσεων είναι από 10 έως 31 Μαΐου.

Αναλυτικά τα δικαιολογητικά:

Α) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.

Εάν οι ενδιαφερόμενοι είναι αλλοδαποί από τρίτες χώρες, απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ.

Β) Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (εναλλακτικά Φ/Α ΔΕΚΟ ή Υ/Δ με γνήσιο υπογραφής)

Γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.

σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενος-η είναι διαζευγμένη, απαιτείται και αντίγραφο διαζευκτηρίου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενος-η τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε νόμιμο αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, (π.χ. φορολογική δήλωση),

σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι άγαμη μητέρα, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, εάν αυτό δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενος-η είναι χήρος-α, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος άνδρας έχει την επιμέλεια των παιδιών του, απαιτείται και δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας.

Δ) Εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο αυτού, για το φορολογικό έτος 2021 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2021 έως 31/12/2021).

Οι έγγαμες μητέρες που υποβάλουν ατομική φορολογική δήλωση, θα πρέπει να προσκομίζουν και το εκκαθαριστικό του συζύγου τους.

Ε) Δικαιολογητικά απασχόλησης ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ

Εάν οι ενδιαφερόμενοι είναι μισθωτοί, απαιτείται: βεβαίωση εργοδότη και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4.

Εάν οι ενδιαφερόμενοι είναι αυτοαπασχολούμενοι εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτείται:
Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί εισφορές, και Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

Εάν οι ενδιαφερόμενοι είναι αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται: Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ, ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

ΣΤ) Δικαιολογητικά Ανεργίας

Εάν οι ενδιαφερόμενοι είναι άνεργοι, απαιτείται: αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ

Εάν οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ απαιτείται: αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ.

Ζ) Δικαιολογητικά αναπηρίας

Εάν οι ενδιαφερόμενοι ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ απαιτείται:

Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.

Η) Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.

ΔΟΜΕΣ ΝΠΔΔ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ

Κατάθεση των αιτήσεων και δικαιολογητικών :

Το χρονικό διάστημα κατάθεσης των αιτήσεων για το σχολικό έτος 2022-2023 ορίζεται από 10/5/2022 έως 31/5/2022. Η κατάθεση των αιτήσεων θα πραγματοποιείται στους σταθμούς (9:00 έως 13:00) ή στο Γραφείο Διοίκησης (10:00 έως 14:00) κατόπιν ραντεβού. Για να ορίσετε το ραντεβού θα επικοινωνείτε στα προαναφερθέντα τηλέφωνα και στο Γραφείο Διοίκησης στο τηλέφωνο 2294067630 (Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης, Λ. Μαραθώνος 196-1ος όροφος).

Εναλλακτικά, δύναται η υποβολή των αιτήσεων ηλεκτρονικά κατόπιν σάρωσης της αίτησης-δικαιολογητικών και αποστολή αυτών στη διεύθυνση: tetrapolis@marathon.gr

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν αφορούν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.