ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 8 – 12/5/2021

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 τ.Α΄ )

Την υπ αριθ 164/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαραθώνος με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση ενιαίου κανονισμού λειτουργίας των δομών Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – ΚΔΑΠ στο Δήμο Μαραθώνος»

Τις άδειες λειτουργίας των δύο (2) δομών ΚΔΑΠ του Δήμου Μαραθώνος από την Περιφέρεια Αττικής με ΑΔΑ: Ω1Σ87Λ7-0ΜΞ και την αριθμ. ΑΔΑ: 9ΤΚΞ7Λ7-Ξ00 .

Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β΄/27-11-2012)

Τη βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Την υπ αριθ 128/2021 απόφαση οικονομικής επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για την λειτουργία των ΚΔΑΠ Δήμου Μαραθώνος

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, συνολικά δέκα έξι (16) ατόμων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για τη λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Δήμου Μαραθώνoς, που εδρεύει στο Μαραθώνα Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ