Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Μαραθώνα καλεί τους έχοντες επαγγελματική άδεια πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου που έχουν ανανεωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4264/2014 με ετήσια διάρκεια, να προσέλθουν στον Δήμο Μαραθώνος για την ανανέωσή τους, πριν τη λήξη τους για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4497/2017. Τυχόν μη ανανεωθείσες άδειες στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου βάσει του ν. 4264/2014 ανανεώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος μέχρι την 30η Μαρτίου 2018.

Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος, οι εν λόγω άδειες ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων Καταστημάτων και Ρύθμισης Εμπορίου του Δήμου Μαραθώνα και στα τηλέφωνα: 2294320921, 2294320923.